VALIDATE – intervju sa Ditmarem Frejom, partnerom projekta

Upotreba veštačke inteligencije za poboljšanje ishoda pacijenata sa moždanim udarom

Za Nedelju svesti o mozgu, Evropska Alijansa za moždani udar (SAFE) radi intervju sa Ditmarom Frejom sa  Charité Medicinskog univerziteta u Berlinu, Nemačka, jednog od partnera ovog novog i inovativnog projekta VALIDATE.

SAFE: Šta je VALIDATE?

Ditmar Frej: VALIDATE, istraživački projekat koji finansira EU koji će razviti i procenjivati alate za prognostiku zasnivano na veštačkoj inteligenciji za predviđanje zdravstvenog ishoda pacijenata sa akutnim moždanim udarom. Sistem podrške za donošenje odluka pružiće doktorima i zdravstvenim profesionalcima dodatne informacije prilikom odabira optimalnog tretmana sa ciljem poboljšanja zdravstvenog ishoda i kvaliteta života. 

SAFE: Šta je drugačije i novo u vezi sa ovim istraživanjem?

Ditmar:

Upotrebom dostupnih medicinskih podataka i upotrebom tehnoloških mogućnosti u oblasti veštačke inteligencije, i razvojem i validacijom pouzdanih rešenja koje pruža veštačka inteligencija i njihovom implementacijom u kliničkoj praksi, mi nastojimo da prevaziđemo trenutno stanje u klinici time što ćemo izvršiti značajan i održivi uticaj na lečenje akutnog moždanog udara kojim će se unaprediti preživljavanje i ishod svakog pacijenta. 

Na prvom mestu želimo da integrišemo modele mašinskog i dubokog učenja u sveobuhvatni Sistem podrške za donošenje odluka u oblasti moždanog udara.

SAFE: Šta će ova tehnologija značiti za pacijente sa moždanim udarom ?

Dietmar:

Jedan od direknih uticaja za pacijente sa moždanim udarom je taj što će odluke o njihovom lečenju biti donete na osnovu analize podataka. Drugim rečima, doktori zaduženi za lečenje imaće sve informacije kako bi obezbedili najbolje lečenje za svakog individualnog pacijenta. Naši rezultati trebaju biti osnova za svako uključivanje prognostičkog pristupa i predviđanja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji  u kliničkim uputstvima za lečenje akutnog moždanog udara. Naš pristup će obezbediti da se specifičnosti uzmu u obzir, da se ne diskriminišu podgrupe pacijenata, i da transparentnost i bezbednost budu od vrhunske važnosti. i

Ovo zahteva testiranje pacijenata i zdravstvenih radnika uključujući validaciju korisničkog interfejsa, korisničkog iskustva kao i validaciju objašnjenja predviđanja (xAI). Pošto pacijenti moraju biti u centru razvoja, mi ćemo uključiti organizacije pacijenata i pacijenti su uključeni u proces razvoja i testiranja. Pored toga, pacijentima i njihovim porodicama treba pružiti dovoljno informacija putem testiranih tokova komunikacije o njihovoj bolesti i odlukama koje su donete pomoću prognostičkog alata zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

SAFE: Kada će ova tehnologija biti primenjena u kliničkoj praksi?

Ditmar:

Da bismo naše nalaze pretočili u kliničku praksu, biće više koraka u nizu. U okviru ovog projekta mi ćemo klinički validirati demonstratorski sistem u kliničkom okruženju sprovođenjem multicentrične prospektivne studije.Razvićemo plan za regulatornu prihvatljivost validiranog prognostičkog alata. Pre uvođenja u poslovnu praksu, potrebno je pokazati medicinsku korist alata. Ovo će biti urađeno – nakon uspešnog sprovođenja studije u okviru vremenskog okvira VALIDATE – nakon završetka projekta. Jedan od glavnih rezultata bi bila priprema za nasumično kontrolisano kliničko ispitivanje (RCT) kao sledeći korak.

SAFE: Hoće li ova tehnologija spasiti živote?

Ditmar:

Ova tehnologija ima potencijal da spasi živote i da poboljša ishod pacijenata sa moždanim udarom pružanjem najboljeg dostupnog lečenja za svakog pojedinačnog pacijenta. Korišćenjem snage podataka i izvedenih modela, integracija individualnih karakteristika pacijenta će dovesti do prilagođenijih pristupa i može imati značajan uticaj na preživljavanje i ishod u akutnom moždanom udaru.

VALIDATE je dobio sredstva od programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 u okviru sporazuma o grantu 777107.

Više informacija na https://validate-project.eu/

Leave a Reply