RES-Q+ projekat – lista sa podacima

Predstavljamo vam listu podataka projekta RES-Q+.

Kako bi bilo preglednije, ispod svake slike možete pročitati originalni tekst sa stranice.

strana 1

Strana 1:

RES-Q+ (sveobuhvatno rešenje u poboljšanju zdravstvene nege zasnovano na Globalnom Registru kvaliteta zdravstvene nege )

RES-Q+ je kolaborativni projekat u okviru programa Horizon Europe koji će iskoristiti uspešan Registar kvaliteta nege pacijenata sa moždanim udarom (RES-Q) koji se koristi za prikupljanje podataka i analizu kvaliteta nege u vezi sa moždanim udarom. Sa 93 zemlje i 2089 uključenih bolnica, RES-Q je najveći registar o nezi pacijenata sa moždanim udarom na svetu. Za sada su prikupljene samo informacije u bolnicama. Pored toga, RES-Q će obuhvatiti ceo put pacijenta uključujući i negu posle otpusta kući. Tim će primeniti veštačku inteligenciju (AI) u borbi protiv moždanog udara u Evropi, sa ciljem da znanje vrhunskih specijalista učini dostupnim i za pacijente sa moždanim udarom i za lekare opšte prakse. Biće razvijen i potpuno automatizovan alat za dobijanje i obradu podataka o pruženoj zdravstvenoj zaštiti. Veliko proširenje postojeće platforme je i stvaranje dva virtuelna glasovna asistenta sa AI-om, jedan koji pomaže pacijentima da prate svoje zdravstveno stanje, a drugi pomaže lerkarima u zbrinjavanju moždanog udara.  

Ambicije projekta

Smanjenje troškova zdravstvene zaštite pomoću povećanja efikasnosti. Sačuvati živote pacijenata  poboljšanjem zdravstvene nege, poboljšanje kvaliteta zdravstvenih sistema u Evropi

Detaljnije , naši ciljevi su:

Stvaranje Virtuelnih Asistenata.

Razvijanje inovativnog alata za prirodnu jezičku obradu za analizu nestrukturnih i heterogenih podataka iz mnogih jezika u EU standardni format.

Semantičko usklađivanje podataka i obezbeđivanje standardizovanog interfejsa razmene za ponovnu upotrebu podataka.

Razvoj alata za analizu za krajnje korisnike.

Dizajniranje klinički validnog i ponovno upotrebljivog pouzdanog servisa i nacrta Izveštaja o otpustu iz bolnice (otpusne liste) po EU standardima 

Uspostavljanje Evropske otvorene platforme podataka o moždanom udaru.

Stvoriti prostor na evropskom nivou za etički i zakonski usklađenu saradnju u domenu podataka o nezi pacijenata sa moždanim udarom.

Prevođenje RES-Q+ u zdravstvenu politiku i kliničku praksu za pristupačniju visoko kvalitetnu negu i standardizaciju. Projekat finansira Evropska Unija

strana 2

Strana 2:

Šta je virtualni asistent?

Virtualni asistent je aplikacija koja razume ljudski glas i reaguje na ljudske komande.

Može razgovarati sa ljudima, odgovarati na njihova pitanja , savetovati ih itd.

Virtualni Asistent  RES-Q+:

Razvićemo dve aplikacije – jednu za pacijente , jednu za kliničare. Virtualni asistent pacijenata pomoći će ljudima koji su pretrpeli moždani udar da prate svoje zdravstveno stanje putem procena ishoda koji se zanivaju na upitniku (kao što je modifikovana Rankinova skala) preko mobilne aplikacije u komunikacijskom interfejsu.

Virtualni asistent kliničara će pomoći lekarima da razumeju učinak svoje ustanove na osnovu analize podataka od strane različitih krajnjih korisnika, zdravstvenih radnika (na primer medicinske sestre, lekari, menadžeri bolnica) i predviđajućih modela.

Šta je prirodna jezička obrada?

Prirodna jezička obrada je deo veštačke inteligencije koja omogućava računarima da razumeju i obrađuju pisani tekst kao što to može ljudsko biće. Može se automatski izdvojiti, klasifikovati i razumeti značenje ogromnih količina sirovog i neoznačenog teksta .

Prirodna jezička obrada u RES-Q+:

Razvićemo automatske metode za prikupljanje podataka potrebnih za RES-Q iz nestrukturisanih zdravstvenih dokumenata (na primer otpusne liste iz bolnice) na osnovu najsavremenijeg mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika.

strana 3

Strana 3:

13 zemalja Evrope

21 partner

Tehnički partneri

Institut zdravstvenih informacija i statistike iz Češke Republike (Koordinator)

Univerzitet u Alborgu (Ko-koordinator)

Technološki Univerzitet Dublin

SIRMA AI EAD (Ontotext)

ALANAAISA Limited Univerzitet Glazgov Univerzitet Mursija Čarls Univerzitet

Partneri za diseminaciju

Boehringer Ingelheim, International GmbH (Angels Initiative),

Institut zdravstvenog menadžmenta,

Svetska organizacija za moždani udar,

Evropska alijansa za moždani udar

Klinički Partneri

Univerzitetska bolnica Bukurešt

Valld’Hebron Institut za istraživanje

Institut neurologije i psihijatrije

Nacionalni  Kapodistrian Univerzitet Atina

Višeprofilna bolnica za aktivne tretmane u neurologiji i psihijatriji “Sv.Naum“

Pravni partneri

TIMELEX

CHINOSR

L

Masarik Universitet

Kontakt:

koordinator: Prof. Robert Mikulik,M.D. Institut zdravstvenih informacija i statistike Češke Republike (mikulik@hotmail.com)

ko-koordinator: Assc.prof.HendrikKnoche – Alborg Univerzitet (hk@create.aau.dk)

Menadžer projekta: VeronikaSvobodova – Institut zdravstvenih informacija i statistike Češke Republike (svobodova.stroke@gmail.com)

strana 4

Strana 4:

Pratite naš napredak na www.resqplus.eu!

Generalne informacije

Budžet: € 7702741 iz EU

Trajanje: 4 years (1.11.2022-31.10.2026)

Grant obezbeđuje: Evropska komisija

Program: Horizon Evropa akcija za istraživanje i inovacije

Poziv projekta: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06

Tema: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03 Innovativni alati za upotrebu i ponovnu upotrebu zdravstvenih podataka (posebno, eklektronskih zdravstvenih kartona i/ili registara pacijenata)

Broj projekta:101057603

Leave a Reply